Výbor ČŽL

Jana Smiggels Kavková
předsedkyně
Vystudovala politologii v nizozemském Leidenu. V letech 2011 až 2014 byla předsedkyní České ženské lobby. Přímo ve spolupráci s tehdejším ministrem pro lidská práva Michaelem Kocábem se podílela na vytvoření reformy volebního zákona, pro jehož podporu aktivně lobbovala napříč politickým spektrem. V roce 2009 se stala ředitelkou organizace Fórum 50 %. Ta usiluje o vyrovnané zastoupení žen a mužů ve veřejném prostoru a snaží se rovněž inspirovat ženy pro větší zájem o politiku.
Helena Skálová
místopředsedkyně
Vystudovala FHS UK obor studium humanitní vzdělanosti se zaměřením na neziskové organizace a gender. Současně je editorkou zpravodaje Rovné příležitosti do firem. Soustřeďuje se na oblast podpory rovných příležitostí žen a mužů a na slaďování rodinného a profesního života u zaměstnavatelů v oblasti veřejné správy. Podílí se také na vedení genderových auditů a vzdělávacích aktivit na úřadech státní správy a samosprávy, spolupracuje na soutěži o ocenění Úřad roku – respekt k rovným příležitostem.
Petra Havlíková
členka výboru
Vystudovala žurnalistiku, genderová studia a navazující magisterskou sociologii a divadelní vědu na Masarykově univerzitě. Pracuje v organizaci NESEhnutí a a je členkou výkonného výboru Český ženský lobby. Koordinuje program Ženská práva jsou lidská práva, ve kterém působí od roku 2008. Dobrovolně se zapojuje také do projektů proti rasismu a na podporu LGBT práv. Působí také v organizaci Brno kulturní, která má za cíl transparentní financování brněnské kultury.
Kateřina Hodická
členka výboru
Vystudovala mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Je rovněž absolventkou magisterského studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde studovala ekonomii a anglický jazyk a literaturu. Svoji profesní kariéru zahájila na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Po odchodu ze státní administrativy působila v poradenských firmách a zabývala se řízením projektů. Od r. 2009 spolupracuje s Genderovým informačním centrem NORA. Jeho ředitelkou se stala v r. 2011. Je členkou Genderové expertní komory a podílí se na realizaci projektů zaměřených na podporu genderové rovnosti, a to i na mezinárodní úrovni.
Lenka Formánková
členka výboru
Pracuje v Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v. i. od roku 2008. Získala tituly v oborech sociální politika a sociální práce a psychologie. Ve své vědecké práci se zaměřuje na analýzu sociální politiky v českém a mezinárodní kontextu a studiu genderových vztahů na trhu práce a v rodině. Je spoluautorkou knihy Pracovní dráhy žen (2011) a Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti (2014). Podílela se na mnoha národních a mezinárodních výzkumných projektech zaměřených na otázku genderové rovnosti, participaci žen na trhu práce a slaďování práce a rodiny. Od roku 2017 vede výzkumný projekt Modely péče a strategie slaďování práce a rodiny u migrantů v České republice podpořený Grantovou agenturou České republiky. Mezi lety 2015 a 2017 působila jako členka expertní komise pro rodinnou politiku na MPSV, kde vedla pracovní skupinu zaměřenou na flexibilitu na trhu práce. Je členkou Taos Institutu, organizace zaměřené na aplikaci teorií sociálního konstrukcionismu ve výzkumu a praxi.
Petra Kubálková
členka výboru
Vystudovala informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě UK a specializuje se na zaměstnanost, rovné příležitosti, podporu podnikání žen, leadership žen a politickou lobby. Současně je genderovou auditorkou a lektorkou. Založila neziskovou organizaci cats2cats z,s. jejíž je předsedkyní. Je autorkou řady odborných publikací a článků.