Stanoviska

Česká ženská lobby se hlásí k feministickému přesvědčení, že ženy mají právo na politickou, společenskou a ekonomickou rovnost s muži. Česká ženská lobby prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru. Zároveň ČŽL diverzitu podporuje a uznává a prosazuje rozmanité hodnoty a potřeby žen s ohledem na výše zmíněné charakteristiky. Česká ženská lobby akceptuje různorodost svých organizací a tedy i různorodost feministických směrů, ke kterým se jednotlivé organizace hlásí. 

Zároveň však vyžaduje společně sdílená stanoviska k následujícím tématům:

Genderové role a stereotypy

Česká ženská lobby bojuje proti genderovým rolím a stereotypům, které jsou v evropském kontextu stále šířené a udržované především pomocí vzdělávacího systému a médií. Česká ženská lobby odmítá klišé, které zobrazují ženu jako podřízenou muži, jako sexuální objekt, či jako osobu spojenou primárně s péčí o domácnost. ČŽL podporuje rovný přístup ke vzdělávání a začlenění genderové rovnosti do vzdělávacích programů. ČŽL odmítá negativní a ponižující zobrazení žen, jejich symbolické přehlížení, odsuzování či trivializování v médiích.

Násilí na ženách

Česká ženská lobby jednoznačně odsuzuje všechny formy násilí na ženách, a to jak ve veřejné, tak soukromé sféře. Násilí na ženách (domácí násilí, sexuální zneužívání, znásilnění či jiné genderově podmíněné činy schopné způsobit fyzické, sexuální nebo psychické poškození) je porušením lidských práv a je tedy nutné, aby se s ním státní i nestátní aktéři vypořádali a přijali veškerá opatření k jeho eliminaci i k ochraně jeho obětí. K násilí je třeba přistupovat jako k celospolečenskému jevu, který má určité kulturní či historické pozadí a má i specifickou dynamiku.

Prostituce a obchod se ženami

Česká ženská lobby chápe obchod se ženami jako zásadní porušování lidských práv. Prostituce by neměla být spojována s termíny jako je „donucení“ či naopak „svobodná volba“. Vždy jde o relativní pojmy, které je nutné chápat v ekonomických, politických, sociálních a kulturních souvislostech. K ochraně žen je zapotřebí prosazovat různorodé strategie, které budou jak chránit práva žen, tak postihovat osoby, které ze sexuálního průmyslu těží. Česká ženská lobby také prosazuje přenesení zodpovědnosti na klienty žen. Práva žen by měla zahrnovat: přístup ke zdravotní péči, policejní ochranu, možnosti školení a vzdělávání, právní služby a právní zastupování včetně povolení k pobytu u žen z nečlenských zemí EU, podporu, poradenství a další služby dostupné všem ženám.

Sexualita a reprodukční práva žen

Česká ženská lobby odmítá ideologie, které ženě znemožňují kontrolu nad vlastním tělem. ČŽL vyžaduje rovnost v sexuálních vztazích a odmítá (nejen) sexuální násilí na ženách. ČŽL podporuje možnost svobodně se rozhodnout o založení rodiny, a také právo na to rozhodnout se zda, kdy a kolik mít dětí. ČŽL vyžaduje sexuální výchovu a informovanost v oblasti sexuality a reprodukčních práv, která je dostupná všem. ČŽL prosazuje názor, že ženy mají mít přístup k antikoncepci dle svého výběru a přístup k bezpečnému a legálnímu potratu. Zároveň Česká ženská lobby nepropaguje potrat jako metodu při plánování rodiny. ČŽL podporuje právo na svobodný výběr péče v průběhu těhotenství a při porodu, klade důraz na zdravotní péči v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy.

Ženy v rozhodovacích pozicích

Česká ženská lobby prosazuje rovné zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích v politice a ústředních orgánech státní správy. Česká ženská lobby považuje rovné rozdělení moci mezi muže a ženy za základní principy demokracie. Nedostatečné zastoupení žen v politice může navíc znamenat, že nejsou v odpovídající míře zohledňovány životní zkušenosti jedné poloviny populace. Protože ženy čelí řadě bariér, podporuje ČŽL zavádění opatření, která rovnosti mužů a žen v rozhodovacích pozicích napomáhají, např. osvětové kampaně, vzdělávání a podpůrné programy určené ženám, které se chtějí veřejně angažovat, vnitrostranické kvóty či kvóty dané legislativou.

Ženy na trhu práce

Česká ženská lobby prosazuje fungování pracovního trhu bez diskriminace na základě pohlaví. K tomu patří: stejné šance na uplatnění na trhu práce bez ohledu na pohlaví, nediskriminační přístup při přijímání do zaměstnání, rovné odměňování za stejnou práci a práci stejné hodnoty, stejné šance na kariérní postup pro muže a ženy v každém věku, důstojná penze, jejíž výše se nebude snižovat o dobu strávenou na rodičovské dovolené, potírání sexuálního obtěžování na pracovišti, podpora slaďování osobního/rodinného a profesního života pro muže a ženy.

Ženy a globální chudoba

Česká ženská lobby považuje feminizaci chudoby za zásadní problém a upozorňuje na skutečnost, že ženy tvoří celosvětově většinu osob žijících v chudobě a vyzývá k řešení tohoto problému. Proto ČŽL prosazuje dodržování mezinárodních závazků, které stanovují cíle dodržování sociálních práv a odstranění chudoby. Jedná se např. o Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Pekingskou akční platformu, Rozvojové cíle tisíciletí a další. Česká ženská lobby také prosazuje přijetí odpovědnosti vyspělých zemí vůči chudým rozvojovým zemím a jejich občanům a občankám.   

Gender a migrace v ČR 

Česká ženská lobby odmítá xenofobii, diskriminaci a druhořadé postavení migrantů a migrantek žijících v České republice. V praxi se migrantky setkávají s problémem vícenásobné diskriminace, a to zejména na trhu práce, ale také například v přístupu ke vzdělání a dalším veřejným institucím. Tradiční genderové role a stereotypy posílené specifickou situací migrantek mají za následek sociální a kulturní izolaci především matek, které jsou v řadě případů znevýhodněny ve srovnání s českými občankami, například v přístupu ke zdravotní péči či veřejným institucím péče o děti. ČŽL prosazuje dodržování lidských a pracovních práv migrantů a migrantek a naplnění jejich rovnoprávného postavení v české společnosti jak před zákonem, tak i v běžném životě. 

Multikulturalismus proti rasismu

Česká ženská lobby jednoznačně odmítá rasismus a institucionalizované násilí namířené proti minoritním kulturním skupinám. V kontextu české společnosti jde zejména o rasismus a násilí proti romským komunitám, které čelí diskriminaci v přístupu ke vzdělání, k bydlení a diskriminaci na trhu práce atd. Tyto praktiky podporují také sociální vyloučení některých skupin. Romky čelí v kulturně a etnicky diskriminačním prostředí vícenásobné diskriminaci a znevýhodnění, například s ohledem na reprodukční práva a práva týkající se výchovy dětí. Česká ženská lobby podporuje základní principy multikulturalismu a bojuje proti institucionalizovanému násilí a sociálnímu vyloučení minoritních skupin.

Veřejná zodpovědnost za péči

Česká ženská lobby se zasazuje o vytvoření prostředí příznivého k rodinám, dětem a rodičům. Česká ženská lobby prosazuje vytváření a rozvoj kvalitních zařízení péče o předškolní i školní děti s důrazem na finanční, sociální a prostorovou dostupnost těchto zařízení. ČŽL také prosazuje vytváření kvalitních domovů pro seniory a seniorky a poskytování kvalitních sociálních služeb rovněž s důrazem na jejich finanční, sociální a prostorovou dostupnost. ČŽL jednoznačně podporuje, aby muži a ženy rovnoměrně sdíleli každodenní zodpovědnosti za péči o děti, nemocné, seniory a seniorky a další členy společnosti, kteří potřebují péči.